جشنوارۀ تابستانی کیش

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
سفارش‌دهنده: معاونت گردشگری سازمان منطقۀ آزاد کیش | مدیر هنری: ساعد مشکی | دیزاینر ارشد: فهیمه صافی | دیزاینر: فاطمه حاتمی | موشن دیزاینر: فاطمه حاتمی | دیزاینِ 1399