کتاب‌های کودک نشر ماه‌ریز

داستانی از اولین روزهای زمین
پسری که هیچ ستاره‌ای نداشت
روزی که آسمان شکست
باران
اسب و سیب و بهار
صبح دمید
صبح دمید
علی کوچیکه و دوستانش
علی کوچیکه و دوستانش
غول و نقاش
غول و نقاش
کلاته نان
کلاته نان
هدیه‌ی حیوانات
هدیه‌ی حیوانات
خاله سوسکه
خاله سوسکه